OFERTA  NA  RENOWACJĘ / ODBUDOWĘ  POJAZDU  ZABYTKOWEGO.

 

SŁOWNIK POJĘĆ

Restauracja

- czyli zespół działań zmierzających do przywrócenia uszkodzonym lub zmienionym konstrukcją

pierwszej formy, wartości estetycznej i użytkowej. Prace restauratorskie przeprowadzane są na podstawie

zachowanych materiałów archiwalnych w postaci planów , zdjęć  itp. z użyciem oryginalnych detali i

zachowaniem ocalonych konstrukcji.

.......................................................................................................................................................................

Renowacja

 - odświeżenie i odnowienie.

.......................................................................................................................................................................

Rekonstrukcja

 – odtworzenie zniszczonego zabytku na podstawie zachowanych planów, projektów,

fotografii lub szkiców. Rekonstrukcji poddawane są dzieła o dużej wartości historycznej i kulturowej.

.......................................................................................................................................................................

Odbudowa

- stworzenie elementu, który swoim kształtem i wyglądem nie będzie się znacząco różnił od

oryginału jednak zostanie wykonany w obowiązującej technologii i przy pomocy współczesnych narzędzi.

    

* * * * *


USTALENIA

Pojazd zostanie odebrany od Usługobiorcy.
Podczas odbioru zostanie spisany protokół przekazania będący załącznikiem do umowy.

 Protokół opisuje stan techniczny (możliwy do stwierdzenia w chwili przekazania) i kompletność przekazywanego pojazdu oraz podzespołów.

 Dokument zawiera również szacunkową wartość przekazywanego pojazdu.
Wartość przedmiotu umowy ustala się na kwotę ........ zł netto. Kwota odpowiada wartości prac przy założeniu, że:
a. wymiana elementów stanowi 10% zakresu prac,
   b. odbudowa elementów stanowi 10% zakresu prac,
   c. renowacja elementów stanowi 80% zakresu prac.
Przyjmuje się, że płatność będzie dokonywana w transzach odpowiadających zakończeniu poszczególnych etapów odebranych przez Usługobiorcę:
 Etap 0 – 10%
 Etap 1 – 20%
  Etap 2 – 40%
  Etap 3 – 30 %
Koszty części/podzespołów podlegających wymianie pozostają po stronie Usługobiorcy.

 Koszty materiałów oraz specjalistycznych usług zewnętrznych wliczone są w koszty usługi .


Etap Pierwszy.
 Zobowiązujemy się do rozebrania, skatalogowania i opisania w protokole demontażu pojazdu, stanu technicznego, oryginalności i kompletności pojazdu.

 Opis będzie zawierał m.in. sugerowane czynności dotyczące podzespołów i części, oparte na stosowanej technologii w tym technologii producenta.

Niniejszy protokół zostanie przekazany Usługobiorcy i jest zakończeniem etapu pierwszego przeprowadzonych prac.

 

Etap drugi.
W ramach etapu drugiego zajmujemy się głównie restauracją elementów podwozia i nadwozia.

 Zobowiązujemy się do przedstawienia merytorycznego zestawienia prac wykonanych w ramach etapu,

których jakość odpowiada kryteriom odbioru.

Jest to zakończenie etapu drugiego.

 

Etap trzeci.
 Zobowiązujemy się do przygotowania zestawienia wykonanych prac w ramach etapu trzeciego,

w skład którego wchodzi restauracja osprzętu, instalacji elektrycznej, zespołu napędowego i ostateczne zakończenie prac,

które zostanie poddane weryfikacji zgodności - (kryteria odbioru).

Strony ustalają termin rozpoczęcia prac na .........i zakończenia prac na ........

 

Kryteria Odbioru.
Strony umowy uzgodnią kryteria odbioru, które zostają spisane w formie załącznika do spisanej umowy,

uwzględniającego szczegółowe oczekiwania usługobiorcy,

a które nie wynikają jasno z ogólnie dostępnej technologii producenta.

 Specjalne wymagania klienta dotyczące estetyki np. wykończenia powierzchni, chropowatości, rodzaju materiału, itp,

 mogą wpłynąć na  pracochłonność a co za tym idzie na wartość usługi.

* * * * *


FORMY ROZLICZENIA
 Forma rozliczania: faktura VAT płatna 7 dni od daty zakończenia prac w ramach poszczególnych etapów.
 Wartość na, które opiewają faktury to odpowiednio:

  Dla etapu zerowego 10%
    Dla etapu pierwszego 20%
Dla etapu drugiego 40%
 Dla etapu trzeciego 30%